Paweł Papardelle wita Państwa na swojej stronie internetowej.
Zapraszam do obejrzenia mojego portfolio oraz do zapoznania się z artykułami oraz do śledzenia nowości w zakładce fotopapka.

fotografia analogowa
średnio i wielkoformatowa

Tak, to jest to, co mnie kręci w foto­gra­fii od strony tech­niki — moż­li­wie jak naj­więk­szy ele­ment świa­tło­czuły i nie taki, który zapi­suje infor­ma­cje w spo­sób zero-jedynkowy, ale taki, który poprzez swój spe­cy­ficzny makro­świat nadaje zdję­ciom cał­kiem innego cha­rak­teru. Do tego oczy­wi­ście należy dodać jesz­cze szczyptę cze­goś, co podobno nie każdy posiada, zre­ali­zo­wać kilka autor­skich recep­tur albo sko­rzy­stać z ist­nie­ją­cych [też autor­skich] i dosta­niemy w efek­cie rzecz magiczną — obraz. O funk­cjach obrazu, jego cechach i wszel­kich spra­wach for­mal­nych i tech­nicz­nych — będzie­cie Pań­stwo mogli prze­czy­tać w arty­ku­łach. Tym­cza­sem zapra­szam do oglą­da­nia port­fo­lio w nadziei, że na dobre się tam zado­mo­wi­cie. Ale ostrze­gam, będzie­cie nara­żeni na sporą dawkę obra­zów nie­rzadko kon­tro­wer­syj­nych, pozba­wio­nych łatwych walo­rów este­tycz­nych, a cza­sami nawet będzie­cie odbior­cami tre­ści gor­szą­cych. Zachę­ca­jąc jed­na­ko­woż do poko­na­nia tych trud­no­ści autor oświad­cza, że nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za inter­pre­ta­cję swo­ich wytwo­rów i za wpływ jaki wywrzeć one mogę na widza.

fotografia kreacyjna
i inscenizowana

A w zasa­dzie foto­gra­fia arty­styczna — to mgli­ste i nie dające się zde­fi­nio­wać poję­cia. Bo jakże i wzglę­dem jakich kry­te­riów można doko­ny­wać kla­sy­fi­ka­cji? Co decy­duje o tym, że jedno zdję­cie wpa­so­wuje się w kate­go­rię arty­styczną a inne zupeł­nie od niej odbiega? Czy kry­te­rium arty­zmu może być osoba twórcy, czy ON-TWÓRCA okre­śla zasady poję­ciowe pozwa­la­jące nadać miano dzieła two­rom, które wyszły spod jego ręki lub przed­mio­tom, które wybrał? Czy okrzyk­nię­cie dzieła DZIEŁEM jest pro­ce­sem twór­czym, pozwa­la­ją­cym owemu dziełu odtąd na auto­no­miczny byt, czy też potrzeba speł­nie­nia tego warunku ma cechy obiek­tyw­nej prawdy lub zasady? Pyta­nia. Wciąż pyta­nia. Foto­gra­fia jest grą z rze­czy­wi­sto­ścią i z całą pew­no­ścią może być poj­mo­wana jako znak lub zespół zna­ków. To bli­skie mi podej­ście semio­tyczne. Odsuwa ono na plan dal­szy zwią­zek foto­gra­fii z rze­czy­wi­sto­ścią jest ona bowiem postrze­gana jako zespół zna­ków two­rząc tym samym zja­wi­sko komu­ni­ka­cyjne. Zapra­szam na prze­chadzkę po zna­kach i zna­cze­niach, sym­bo­lach, kon­tek­stach, odnie­sie­niach i przed­mio­tach tych odniesień.

grafika użytkowa
i projektowanie książki

O pro­jek­to­wa­niu gra­ficz­nym można napi­sać bar­dzo wiele, ale z całą pew­no­ścią nie to, że jest to dzie­dzina cie­sząca się estymą czy mówiąc pro­ściej powszech­nym uzna­niem. Nie dzieje się tak bynaj­mniej za sprawą tego, że to działka mało istotna, bo jest zgoła odwrot­nie, ale przez to, iż powszechna dostęp­ność narzę­dzi — popu­lar­nych edy­to­rów gra­ficz­nych — dała pole do popisu wszel­kiego gatunku uzur­pa­to­rom, któ­rzy tyle mają wspól­nego z pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym, co ja z chiń­ską kuch­nią. I taka ten­den­cja, widoczna nie tylko zresztą w dizaj­nie, powo­duje, że pro­fe­sjo­na­li­ści prze­gry­wają grę ryn­kową i zalewa nas wszech­mocny chłam. A brak rze­czy­wi­stej edu­ka­cji este­tycz­nej dopeł­nia dzieła. Dla­tego tak wyglą­dają nasze ulice, wydaw­nic­twa dru­ko­wane, strony inter­ne­towe, etc., etc. Jak temu zapo­biec? Jak odwró­cić ten trend? Nie ma jed­no­znacz­nej recepty. Sza­cu­nek dla cudzej pro­fe­sji wydaje się być kwe­stią men­talną ale nie fun­da­men­talną — a oto­cze­nie — cóż… wygląda dalej jak wyglą­dało. Sze­rzej o tych spra­wach — w moich comie­sięcz­nych felie­to­nach, do czy­ta­nia któ­rych bar­dzo Pań­stwa zachęcam.

ostatnio dodane

Czarna Inez (Martynez)

Czarna Inez (Martynez)

kamera wiel­ko­for­ma­towa 13x18 cm;
obiek­tyw Tes­sar 250/f4,5;
Fuji X-ray film

Czarna Inez — Raz,:)

Quo modo?

Quo modo?

kamera cyfrowa
obiektyw 50/f1,4 

Opus magnum

Opus magnum

kamera cyfrowa
obiektyw 50/f1,4 

Oratio 2

Oratio 2

kamera cyfrowa
obiektyw 85/f1,4 

  • Facebook
  • YouTube
  • Vimeo